Inloggen

Verlof en leerplicht

Leerplicht en verlof
In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

- Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.)
- Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.
- Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie.

Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen met het formulier aanvraag verlof. Vergeet niet het formulier tijdig in te dienen. U kunt het formulier ook op woensdag halen bij de administratie.

Voor het bezoeken van de tandarts, huisarts, orthodontist, ed. verzoeken wij u deze zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Aan het verkrijgen van verlof voor structurele behandeling onder schooltijd zijn richtlijnen verbonden.

Indien u meer wilt weten waar verlof voor kan worden aangevraagd dan  bezoekt u de website van de Rijksoverheid.