Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Verlof en leerplicht

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

 • Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.)
 • Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.
 • Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie.

Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen met het onderstaand online formulier. Vergeet niet het formulier tijdig in te dienen. 

Voor het bezoeken van de tandarts, huisarts, orthodontist, ed. verzoeken wij u deze zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Aan het verkrijgen van verlof voor structurele behandeling onder schooltijd zijn richtlijnen verbonden.

Indien u meer wilt weten waar verlof voor kan worden aangevraagd dan  bezoekt u de website van de Rijksoverheid.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

  Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969.

  Lees de richtlijnen op onze website.

  Aan de directeur van de Groen van Prinstererschool

  Naam aanvrager

  Alleen een wettelijk vertegenwoordiger van de leerling kan een aanvraag doen.

  Voer uw naam in.

  E-mailadres

  Op dit adres ontvangt u reactie van de school.


  Telefoonnummer

  Indien er vragen zijn over deze aanvraag kunt u op dit nummer gebeld worden.


  Namen leerlingen waarvoor verlof wordt gevraagd + groep

  (voorbeeld: Pietje de Jong - groep 2)


  Begin periode verlof

  Einde periode verlof


  Reden voor verlof


  Bewijsstukken

  Opmerkingen

  De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Lees de richtlijnen op onze website