De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Verlof en leerplicht

Leerplicht en verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

  • Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.)
  • Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.
  • Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie.

Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen met het formulier aanvraag verlof. Vergeet niet het formulier tijdig in te dienen. U kunt het formulier ook op woensdag halen bij de administratie.

Voor het bezoeken van de tandarts, huisarts, orthodontist, ed. verzoeken wij u deze zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Aan het verkrijgen van verlof voor structurele behandeling onder schooltijd zijn richtlijnen verbonden.

Indien u meer wilt weten waar verlof voor kan worden aangevraagd dan  bezoekt u de website van de Rijksoverheid.