Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Ons onderwijs

KWINK

Veiligheid is een belangrijke kernwaarde van ons. Kinderen die zich veilig voelen kunnen leren en ontwikkelen. We bieden veel rust en structuur in de klassen en de school. De methode KWINK helpt ons bij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zie voor meer informatie het kopje KWINK in het linkermenu.

 

Moderne middelen en methoden

Ons onderwijs kenmerkt zich (steeds meer) door het gebruik van moderne middelen, zoals notebooks. Wij werken voor de hoofdvakgebieden rekenen en taal vanuit bestaande (eigentijdse) methoden, deze kunt u vinden in onze schoolgids. Voor de andere vakken werken wij steeds meer door middel van groepdoorbrekend, samenwerkend leren en de 21e Eeuwse vaardigheden.

Extra begeleiding van leerlingen

Wij geven gedifferentieerd les in drie instructieniveaus. Dit is handig voor leerlingen die gemakkelijk leren, of wat meer moeite hebben met het leren.

Voor leerlingen die meerbegaafd of hoogbegaafd zijn, hebben wij op school een leerkracht die kinderen hen extra begeleiding geeft. Wij gebruiken hiervoor de pittige plustorens, waarbij het samenwerken, leren plannen en het oefenen van doorzettingsvermogen belangrijke doelstellingen zijn. Voor meer informatie zie de website van de pittige plus torens.

Voor leerlingen die wat meer moeite hebben om de lesstof te beheersen, hebben wij een aantal ochtenden in de week een leerkracht die hen begeleidt.

De extra begeleiding wordt aangestuurd vanuit onze intern begeleider. Op de pagina passend onderwijs leest u hier meer over hoe wij de extra begeleiding hebben georganiseerd.

Jaarklassensysteem

Wij hebben acht leeftijdsgroepen, waarvan twee combinatiegroepen 1/2. De groepen hebben ongeveer 25 tot 30 leerlingen.

Differentiatie en didactiek

In elke groep geven wij les vanuit het handelingsgericht werken. Het handelingsgericht werken kent de volgende cyclus:

 • Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 • Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
 • Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.

Tijdens onze lessen hanteren wij schoolbreed een eenduidig didactische aanpak. Deze aanpak heeft de volgende elementen:

 • Beginfase. door het activeren van de voorkennis kunnen leerlingen sneller verbinding maken met het lesdoel.
 • Instructiefase. De instructie wordt actief gevolgd door leerlingen. Er wordt (zo veel mogelijk) in drie niveaus instructie gegeven.
 • Oefenfase. Door het samen oefenen weet de leerling en de leerkracht of de leerstof begrepen is. Deze fase is belangrijk voor wie aansluit bij de verlengde instructie of individuele extra begeleiding.
 • Verwerkingsfase. Tijdens deze fase oefent/traint de leerling de leerstof, zo veel mogelijk op eigen niveau.
 • Er wordt gedifferentieerd, sommige leerlingen zullen tijdens deze fase met andere vormen van leren of oefenstof werken.
 • Evaluatiefase. Samen evalueren of het lesdoel is gehaald en/of er nog een vervolg nodig is.
   

Zelfredzaamheid en zelfregulatie

... zijn twee woorden die voor ons erg belangrijk zijn. De leerkracht heeft de regie over de leerstof en de leerlijnen, maar de kinderen hebben ook inbreng in hun eigen leerdoelen en onderwijsbehoefte. Hoe ouder zij worden, hoe meer ze zelf verantwoordelijk worden. Wij stimuleren dit door het geven van huiswerk in de oudere leeftijdsgroepen.