Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Missie en visie

Missie

De Groen van Prinsterer heeft (in navolging van de stichting PCPO Capelle-Krimpen) één belangrijke missie: zoek het talent van het kind. Uitgangspunt is dat in ieder kind, in iedere leerling een talent schuilt.

Kwalitatief goed primair onderwijs, waarin het Evangelie van Jezus Christus de rode draad is, vormt de basis voor de zoektocht naar het talent van onze leerlingen. Dit betekent voor het onderwijs in de school een eigen waarden- en normenoriëntatie op basis van de christelijke traditie, die zichtbaar wordt in het pedagogisch en didactisch klimaat. Door de krachten van verschillende scholen binnen één stichting te bundelen worden gepaste oplossingen voor de verschillende talenten van onze leerlingen mogelijk. 

Wij willen onze leerlingen méér meegeven dan alleen leren. Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen aan het eind van groep 8 kunnen terugkijken op een periode waarin zij zich binnen een veilige en vertrouwde omgeving hebben kunnen ontwikkelen.

 

Visie

“De Groen van Prinsterer geeft kleur aan het onderwijs”.  

Dit motto is leidraad op onze school in ons onderwijs. Vanuit onze kernwaarden geloof en liefde, gedeelde verantwoordelijkheid, ontwikkeling, betrokkenheid en veiligheid geven wij vorm en inhoud aan de kleur van de school.

Geloof en Liefde

Vanuit onze christelijke identiteit maken wij kinderen vertrouwd met wat er in de Bijbel staat. Geloof in elkaar, met liefde, compassie en respect kijken naar de medemens staat centraal op onze school. Ongeacht afkomst, godsdienst of cultuur, iedereen mag er zijn!

Gedeelde verantwoordelijkheid

Elk mens heeft zijn eigenheid. Wij geloven dat de autonomie in elk mens aangesproken kan worden, in ons onderwijs vertaalt zich dit naar een gezamenlijke regie van leerling én leerkracht in de dagelijkse lessen. Dit kan niet zonder een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en medewerkers.

Ontwikkeling

Ons onderwijs draagt bij aan de vorming van de ontwikkeling van leerlingen, zodat zij zowel in het heden als in de toekomst een plek kunnen innemen in de steeds veranderende maatschappij. Ons onderwijs is erop gericht om de kinderen kansen te bieden zich te ontwikkelen in hun eigen vaardigheden, interesses en talenten. Daarnaast is het onze visie dat leerlingen ook uitgedaagd mogen worden om vaardigheden en kennis te leren, die ze zich nog niet eigen gemaakt hebben. In onze visie heeft een leerling een leerkracht nodig, die in staat is om een gedifferentieerde en betekenisvolle leeromgeving aan te bieden. Om dit te kunnen bereiken moeten ook onze medewerkers zich voortdurend zelf blijven ontwikkelen.

Betrokkenheid

Om goed onderwijs te geven is het onze visie dat er een onderlinge verbondenheid moet zijn tussen de leerling, de ouders en de leerkracht. Ook staat de  school midden in de wijk, waar leerlingen een groot deel van hun leven opbouwen. Om kinderen op een goede manier te begeleiden vinden wij het belangrijk om betrokken te zijn met (educatieve) partners in de wijk.

Veiligheid

Kinderen leren het best als zij zich veilig voelen en een leerkracht hebben die vertrouwen in hen heeft. Wij geloven dat het welzijn van leerlingen afhankelijk is van een positieve benadering, met aandacht voor elkaar. Om veiligheid te bieden is structurele aandacht nodig voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij geven onze visie en missie kleur door:

  • Kinderen te betrekken bij hun leerproces en hier verantwoordelijkheid voor te nemen;
  • Kinderen leerstof aan te bieden die past bij hun niveau en mogelijkheden;
  • Kinderen kennis en vaardigheden aan te leren die gericht zijn op de toekomst;
  • Te werken in een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving;
  • Kinderen uit te dagen in creativiteit en talenten;
  • De verschillende kwaliteiten van het team gericht in te zetten;
  • Als ouders en leerkrachten samen – ieder met hun eigen deskundigheid – te zoeken naar het beste voor het kind;
  • Onze kwaliteit en opbrengsten in zorgvuldige structuren te bewaken;
  • Planmatig, handelingsgericht en doelgericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen.