pcb Groen van Prinsterer

Capelle aan den IJssel

Medezeggenschapsraad

Net zoals elke school heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft inspraak op schoolniveau en is op die wijze mede-verantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen én het team. Om die reden zijn zowel ouders als personeelsleden lid van de MR.

Om aan de inspraak gestalte te geven, heeft de MR een aantal bevoegdheden. Er zijn algemene en bijzondere bevoegdheden. Voorbeelden van die algemene bevoegdheden zijn het regelmatig overleg kunnen plegen met het bestuur en het gevraagd of ongevraagd advies geven over alle zaken die de school aangaan.

Over een groot aantal onderwerpen is het bestuur verplicht om de mening van de MR te vragen. In die gevallen heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. Dit zijn de bijzondere bevoegdheden van de MR. Hierbij valt te denken aan de schoolgids, het schoolplan, het financieel beleid, het lesrooster enzovoort.

De MR heeft u, als ouder, nodig. Nodig om mee te denken, om zaken onder de aandacht te brengen!

Het reglement van de MR ligt op school ter inzage, evenals de notulen van de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Vanuit de MR hebben een ouder en een personeelslid zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR is samengesteld uit MR-leden vanuit alle scholen die bij de Stichting horen. De GMR heeft specifieke taken en bevoegdheden op terreinen die bovenschools geregeld worden.

De MR is lid van de landelijke organisatie Ouders & Coo. Deze vereniging behartigt belangen van scholen, bijvoorbeeld op politiek niveau. Daarnaast wordt service verleend aan ouders en/of verzorgers van leerlingen. Een goed voorbeeld hiervan is het project 5010. 0800-5010 is een informatienummer dat gebeld kan worden met alle vragen over het onderwijs aan uw kind. Ook op de website www.50tien.nl staat veel informatie. Dit geldt ook voor de website van Ouders & Coo zelf: www.ouders.net

 

Leden van de MR

Namens de ouders

G. Graafland,  voor zitter en secretaris

Vacature lid oudergeleding

Namens het personeel:

J. Hoogendoorn

P. Van der Wagt

 

De MR is bereikbaar via

mrgroencapelle@gmail.com

 

copyright © 2013 | pcb Groen van Prinsterer. | Ericaplein 11 | 2906 CG Capelle aan den IJssel

directie dhr. A. Bloot | tel. 010-4507207 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen